บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

๑) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป

๒) จัดตั้ง/รับผิดชอบกำรใช้จ่ายงบประมาณ

๓) พัฒนำหลักสูตร /จัดกำรเรียนการสอน

๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ

๕) กำกับ ติดตำมประเมินผลตามแผนงานโครงการ

๖) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ

๗) จัดระบบประกันคุณภาพภำยในสถานศึกษา

๘) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้ำงความสัมพันธ์