การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนบ้านจอง

[O1-O9] :: ข้อมูลพื้นฐาน


[O10-O17] :: การบริหารงาน

แผนการปฏิบัติงาน
O10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส

O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • ปีงบประมาณ 2561

การปฏิบัติงาน
O 13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
  • กลุ่มบุคคล
  • กลุ่มบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงบประมาณ
  • กลุ่มวิชาการ

การให้บริการ
O 14 มาตรฐานการให้บริการ

O 15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

  • สถิติการให้บริการภาพรวมของโรงเรียน

O 16 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการ
สรุป แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

สรุป แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

สรุป แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

สรุป แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

O 17 E – service

[O18-O24] :: การบริหารงานงบประมาณ

O 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O 19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O 22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี
– สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


[O25-O28] :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O 26 การดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O28.1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O28.2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O28.3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[O29-O33] :: การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O 30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O 31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
– การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนของโรงเรียนบ้านจอง
– รายงานผลการคัดเลือก


[O34-O41] :: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O 34 เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด

O 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำปี
  • แผนประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

O 37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

O 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต


[O42-O48] :: มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O 42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
– ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล

O 43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

O 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

O 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ