การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนบ้านจอง

[O1-O9] :: ข้อมูลพื้นฐาน


[O10-O17] :: การบริหารงาน

แผนการปฏิบัติงาน
O10 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส

O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O 13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O 14 มาตรฐานการให้บริการ

O 15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

O 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O 17 E – service

[O18-O24] :: การบริหารงานงบประมาณ

O 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O 19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O 22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปี
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562


[O25-O28] :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O 26 การดำเนินการตามนโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[O29-O33] :: การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O 30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O 31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


[O34-O41] :: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O 37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

O 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี