การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนบ้านจอง

[O1-O9] :: ข้อมูลพื้นฐาน


[O10-O17] :: การบริหารงาน
 • แผนการดำเนินงาน
  • [O10] :: แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
  • [O11] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส
  • [O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   • ปีงบประมาณ 2561
 • การปฏิบัติงาน
  • [O13] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   • คู่มือการปฏิบัติงาน
    • งานประชาสัมพันธ์
    • กลุ่มบริหารงานการเงิน
    • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • การให้บริการ
  • [O14] :: มาตรฐานการให้บริการ
   • กลุ่มบริหารการเงิน
    • ด้าน การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร
   • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
   • หน่วยตรวจสอบภายใน
    • กระบวนการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
    • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน
    • กฏบัตรกรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน
  • [O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
   • ภาพรวมสำนักงานเขต
    • สถิติการให้บริการสารสนเทศภาพรวมของสำนักงานเขต
    • สถิติการเข้าใช้งานเว็ปไซต์สำนักงานเขต
    • ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
   • กลุ่มบริหารงานการเงิน
    • สถิติการให้บริการ -การให้บริการสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
   • กลุ่มบริหารงานบุคคล
    • ข้อมูลสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุล
   • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    • ตารางสถิติการให้บริการ
   • หน่วยตรวจสอบภายใน
    • รายงานการบริการงานสารบรรณ ไตรมาสที่ 1
    • รายงานการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาส
  • [O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ชม.3 ปีงบประมาณ 2561
   • ผลสำรวจความพึงพอใจ หน่วยตรวจสอบภายใน ปีการศึกษา 2561
   • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ชม.3 ปีงบประมาณ 2562
    • กลุ่มอำนวยการ
    • กลุ่มบริหารงานการเงิน
    • กลุ่มนโยบายและแผน
    • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    • กลุ่มบริหารงานบุคคล
    • กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
    • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
    • กลุ่มกฏหมายและคดี
    • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลสีสารสนเทศ และการสื่อสาร
    • หน่วยตรวจสอบภายใน
  • [O17] :: E-Service
    • ระบบ AMSS++ (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
    • ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)
    • ระบบ แจ้งซ่อม อุปกรณ์ DLTV/DLIT

[O18-O24] :: การบริหารงานงบประมาณ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • [O18] ::  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • [O19] :: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  • [O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • [O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.เชียงใหม ่เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
   • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระบบ e-GP
   • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะรายการ
  • [O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • [O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • [O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

[O25-O28] :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • [O25] :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • [O26] :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • [O27] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • [O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[O29-O33] :: การส่งเสริมความโปร่งใส

 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • [O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • [O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • [O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ของ สพป.ชม.3
   • รายงานผลการคัดเลือก

[O34-O41] :: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  • [O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำปี
   • คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
   • แบบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
   • แผนประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
  • [O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   • คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
   • บันทึกเชิญประชุม O36-37
   • รูปประกอบ O36-37
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • [O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (1)
  • [O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • [O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  • [O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

[O42-O48] :: มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • [O42] :: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเขต
  • กรอบแนวทางการเผยแพร่ข่้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขต
  • ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของสำนักงานเขต
 • [O43] :: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  • มาตรการ กลุ่มนโยบายและแผน
 • [O44] :: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • [O45] :: มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • [O46] :: มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • [O47] :: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • [O48] :: มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ