การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนบ้านจอง

[o1-o10] :: ข้อมูลพื้นฐาน

[o11-o18] :: การบริหารงาน

การดำเนินงาน
[O11] :: แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

[O12] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

[O13] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
[O14] :: มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
[O15] :: มาตรฐานการให้บริการ

[O16] :: ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

[O17] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

[O18] :: E – service

[o19-o22] :: การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด

[O19] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

[O20] :: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

[O21] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

[O22] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

[o23-026] :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[O23] :: นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

[O24] :: การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

[O25] :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[O26] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

[o27-030] :: การส่งเสริมความโปร่งใส

[O27] :: แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O28] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O29] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O30] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[o31-o38] :: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

[O31] :: ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

[O32] :: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

[O33] :: รายงานผลตามนโยบาย

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
[O34] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

[O35] :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O36] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

[O37] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

[O38] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

[o39-o43] :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

[O39] :: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

[O40] :: การขับเคลื่อนจริยธรรม

[O41] :: การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

[O42] :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

[O43] :: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน