ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านจอง  ตำบลเปียงหลวง  อำเภอเวียงแหง (อำเภอเชียงดาวเดิม) จังหวัดเชียงใหม่  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยได้รับมอบที่ดินจากนายเล็กหรือพ่อหลวงน้อยเล็ก ประมาณ 2 ไร่เศษ เพื่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2484  โดยมีนายศรีบุตร บิดาแปง   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน  56  คน

2.ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

        2.1 ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านจอง  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 126 หมู่ที่ 2 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50350  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

อีเมล admin@banjong.ac.th         เว็บไชต์ https://banjong.ac.th/web2019

          ห่างจากอำเภอเวียงแหงระยะทาง 16  กิโลเมตร   

          ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่  ระยะทาง 176  กิโลเมตร  

           ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ระยะทาง 146 กิโลเมตร

        2.2 เขตบริการของโรงเรียน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 2  บ้านจอง (แยกออกมาอีก 2 หย่อมบ้านคือบ้านหนองและบ้านป่ากล้วย), หมู่ที่ 3 บ้านใหม่มะกายยอน (แยกออกมาอีก 1 หย่อมบ้าน คือบ้านสันแปก)

สัญลักษณ์โรงเรียน