โรงเรียนบ้านจอง หมู่ 2 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียแหง จังหวัดเชียงใหม่